รักษ์สร้างสุข EP3 : ESG-BCG เชื่อมโยงกันอย่างไรกับความยั่งยืน

รักษ์สร้างสุข EP3 : ESG-BCG

ในปัจจุบันธุรกิจมีความเสี่ยงจากความผันผวน และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อม ภาวะโลกร้อน ฝุ่นพิษ มลภาวะจากขยะรวมถึง ผลกระทบจากปัญหาสังคม

หลังวิกฤตโลก กับสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้คนตกงานเพิ่มมากขึ้นเป็นจํานวนมาก ความเหลื่อมล้ำ ความยากจนและปัญหาสิทธิมนษุยชน รัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนของประเทศไทยและของโลก

วันนี้รักษ์สร้างสุข จะนําทุกท่านสู่หลักปฏิบัติ ESG แล้ว ESG คืออะไร?
แล้ว ESG-BCG เชื่อมโยงกันอย่างไรกับความยั่งยืน…ไปหาคําตอบกันใน ‘รักษ์สร้างสุข ”

 

.
🌱#รักษ์สร้างสุข BCG Economy Model โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อความยั่งยืน เพิ่มคุณภาพชีวิต และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 🌱

ติดตามทุกความเคลื่อนไหวของ รักษ์สร้างสุข ได้ที่…

#รักษ์สร้างสุข #Raksrangsuk
#BCG #BCGModel #PTT #ปตท #พลังงานสะอาด
#BioEconomy #CircularEconomy #GreenEconomy #ESG
#ความยั่งยืน #เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม #โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจ

ผู้เขียน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *