แคชเมียร์ สวิตเซอร์แลนด์ แดนภารตะ อินเดีย 7 วัน 6 คืน

แคชเมียร์ สวิตเซอร์แลนด์ แดนภารตะ อินเดีย 7 วัน 6 คืน 1

ไปเที่ยวกัน ^__^ ร่วมกับ บ.พราว พาทัวร์ จัดทริปสุดคุ้ม

..ทัวร์แคชเมียร์ สวิตเซอร์แลนด์ แดนภารตะ อินเดีย 7 วัน 6 คืน..

พาท่านสู่  Winter in Kashmir สวิตเซอร์แลนด์ แดนภารตะ Unseen ของอินเดียอีกแห่งหนึ่ง

ทัวร์ดินแดนแคชเมียร์
ทัวร์ดินแดนแคชเมียร์

ท่านจะได้ท่องเที่ยวไปใน เดลี ศรีนาคา พาฮาลแกม โซนามาร์ค กุลมาร์ค 7 วัน 6 คืน
เดินทางด้วยสายการบิน เจ็ท แอร์เวย์
กำหนดการเดินทาง(มีให้เลือก 3 ช่วง)  : 11 – 17 พฤศจิกายน / 27 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม  / 2 – 8 ธันวาคม 2558

button-kashmier

contact-button

ราคา : 32,900 บาท (ราคาพิเศษสำหรับ เพื่อนๆ #ไปเที่ยวกัน ^__^ จากเดิม 39,000 บาท)

ค่าบริการรวม 

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามรายการ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี / ค่าภาษีน้ามัน
 • ค่าที่พัก ตามรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ / ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ที่คอยบริการและดูแลตลอดการเดินทาง และค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น
 • ค่าพาหนะตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน
 • ค่าวีซ่า

ค่าบริการนี้ไม่รวม 

 • ค่าพนักงานบริการยกกระเป๋า และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถ ท่านละ 1,500 รูปีตลอดการเดินทาง
 • ค่าน้าหนักเกินพิกัดตามที่สายการบินกาหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
 • ค่าทาเอกสารผู้ถือต่างด้าว
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าของผู้มิได้ถือหนังสือเดินทางไทย (กรณีที่ค่าธรรมเนียมเกินกว่าผู้ถือหนังสือเดินทางไทย)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7{e580f7f617d4f42ba32687998c02d9da80d4aeeb2e0232d61486889e85ac679f} และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3{e580f7f617d4f42ba32687998c02d9da80d4aeeb2e0232d61486889e85ac679f}

กดที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดของทริปแคชเมียร์ หรือ

กรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ พราวพาทัวร์ ติดต่อกลับ

[vfb id=1]

kashmir2 kashmir3 kashmir4

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

เว็บไซต์ gothaitogether.com ใช้คุกกี้ เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น